JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) udzielana jest ze środków udostępnionych przez BGK z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez PES z całego kraju w celu zapewnienia finansowania płynnościowego.

Celem instrumentu jest poprawa płynności finansowej podmiotów, poprzez zapewnienie dostępu do preferencyjnej pożyczki płynnościowej z pomocą de minimis. Pożyczka płynnościowa ma być ponadto instrumentem wsparcia dla PES dotkniętych negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

Założenia dotyczące opisywanego instrumentu mają charakter ramowy. Zostały one zaprojektowane we współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, przy uwzględnieniu panującej w kraju sytuacji społeczno — gospodarczej wywołanej przez COVID-19. MFiPR oraz BGK, zastrzega możliwość modyfikacji parametrów pożyczki płynnościowej, po ustąpieniu skutków gospodarczych wywołanych sytuacją epidemiologiczną w kraju.

Projekt opiewa na kwotę ponad 4 mln zł, z czego całość stanowi wkład BGK. Termin realizacji projektu od kwietnia 2020 roku do kwietnia  2022 roku.

Kto może otrzymać wsparcie?

Odbiorcami pożyczek mogą zostać Podmioty Ekonomii Społecznej z całego kraju:

Grupę docelową Pożyczki Płynnościowej dla PES stanowią podmioty:

Warunki pożyczki

W okresie karencji brak konieczności spłaty kapitału, spłata wyłącznie zobowiązań odsetkowych, przy czym odsetki w okresie karencji mogą być spłacane w okresach kwartalnych (niezależnie od tego, czy spłata rat kapitałowo-odsetkowych będzie następowała w okresach miesięcznych czy kwartalnych).

Dopuszcza się zaangażowanie PES w tym samym czasie w ramach danej Umowy Operacyjnej z FRW tylko z tytułu jednej pożyczki.

Zakres finansowania w ramach pożyczki

W ramach pożyczki finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności pożyczkobiorcy i zapewnieniem mu płynności finansowej.

Środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub operacyjne, w tym:

Jednostkowa Pożyczka może finansować do 100% wydatków. Z pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto tj. z podatkiem VAT, bez względu na to czy przedsiębiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.

Warunki częściowego umorzenia spłaty kapitału

Ograniczenia w finansowaniu

Pożyczka Płynnościowa nie może być udzielona PES, który:

Pożyczka nie może zostać przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu innego kredytu/pożyczki udzielonego ze środków publicznych, w szczególności w ramach PO WER.

Zabezpieczenie

Obligatoryjnie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową oraz dodatkowo co najmniej jedna z form prawnego zabezpieczenia:

Rodzaje zabezpieczeń można łączyć.

W przypadku poręczenia cywilnego lub wekslowego osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim, w którym ustawowa wspólność małżeńska nie została ograniczona ani wyłączona, wymagane jest poręczenie obojga małżonków.

Ostateczna forma zabezpieczenia uzależniona jest od akceptacji FRW.

Źródło: https://frw.pl/pozyczka-plynnosciowa-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/

Opublikowano: 17 lutego 2021
Autor: Rafał Żak