JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Ogłoszenie o konkursie FIO 2017

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza

1. Rodzaj zadania.
Dofinansowane będą jedynie działania mieszczące się w zakresie nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznej (w granicach limitów określonych w art. 9 UoDPPioW). Tym samym, środki P FIO nie mogą być wydatkowane na działalność gospodarczą.
Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem:
Zakres możliwych do zrealizowania w ramach P FIO działań obejmuje całą wymienioną w art. 4 ust. 1 UoDPPioW sferę zadań publicznych.
Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z czterech Priorytetów:
Priorytet 1. Małe inicjatywy (Komponent Regionalny, Komponent Tematyczny);
Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo (Konkurs Ogólny);
Priorytet 3. Aktywni obywatele (Konkurs Ogólny);
Priorytet 4. Silne organizacje pozarządowe (Konkurs Ogólny, Komponent Działań Systemowych).

Składane oferty mają realizować cel główny P FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja P FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację P FIO.
Wysokość środków na finansowanie P FIO w roku 2017 wynosi 60 000 000,00 zł, w tym 57 600 000,00 zł przeznaczono na dotacje, zaś 2 400 000,00 zł na obsługę techniczną Programu.

3. Zasady przyznawania dotacji.
Wysokość wnioskowanej dotacji:
– w Konkursie Ogólnym od 10 tys. zł do 100 tys. zł,
– w Priorytecie 1, Komponent Regionalny od 370 tys. do 902 tys. zł,
– w Priorytecie 1, Komponent Tematyczny do 1 mln zł,
– w Priorytecie 4, Komponent Działań Systemowych: od 10 tys. zł do 250 tys. zł.

Termin składania ofert.
Termin składania ofert na realizację zadań publicznych:
– w Priorytecie 1 i w Priorytecie 2 oraz w Komponencie Działań Systemowych wyodrębnionym w ramach Priorytetu 3 przypada od 6 września 2016 r. do 28 września 2016 r. do godziny 16:15 („nabór wrześniowy”).
– w Priorytecie 3 i w Priorytecie 4 (Konkurs Ogólny) przypada od 1 grudnia 2016 r. do 9 stycznia 2017 r. do godziny 16:15 („nabór grudniowy”).
UWAGA: Oferenci, którzy złożą ofertę w „naborze wrześniowym” (wyjątek stanowi oferta złożona w Komponencie Tematycznym i Komponencie Działań Systemowych) nie mogą składać ofert w „naborze grudniowym”.

 

Szczegóły dostępne na stronie http://www.pozytek.gov.pl/Ogloszenie,o,konkursie,FIO,2017,3923.html

Opublikowano: 7 września 2016
Autor: Rafał Żak