JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Nabór wniosków do projektu grantowego 1/2019/G Kultywowanie tradycji i historii

STOWARZYSZENIE „RAZEM NA WYŻYNY”
ogłasza
NABÓR 1/2019/G
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
na projekt grantowy p.t.
Kultywowanie tradycji i historii obszaru LGD „Razem na wyżyny”
                                                             sposobem na wzmacnianie tożsamości lokalnej

w ramach przedsięwzięcia Kultywowanie lokalnych tradycji i historii
wskazanego w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” na lata 2015-2023 (LSR)

Termin składania wniosków: od 31 grudnia 2018 r. do 28 stycznia 2019 roku

Miejsce i tryb składania wniosków:
Wniosek o powierzenie grantu, wypełniony i zatwierdzony w Generatorze (link: https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=9d889036fb3dd405&&b=c570260fb82776c15841b5224bd4facc), należy wydrukować, podpisać i w wersji papierowej wraz z załącznikami złożyć bezpośrednio (osobiście lub przez pełnomocnika) w siedzibie Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” w Mykanowie przy ul. Cichej 72, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” wniosku w wersji papierowej.

Forma wsparcia: refundacja.
Wnioskodawca może ubiegać się o wyprzedzające finansowanie w wysokości do 50% wnioskowanej kwoty grantu.

Zakres tematyczny projektu grantowego:

Limit środków dostępnych w ramach projektu grantowego: 300 000,00 złotych.

 

Szczegółowe informacje dot. projektu grantowego 1/2019/G

Opublikowano: 12 grudnia 2018
Autor: Rafał Żak