JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Nabór na stanowisko – indywidualnego opiekuna 6 spółdzielni socjalnych

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. ogłasza nabór na stanowisko – indywidualnego opiekuna 6 spółdzielni socjalnych, które zostały założone na terenie województwa śląskiego, w ramach projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Północnego Województwa Śląskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .

OPIS STANOWISKA PRACY:
Pełnienie funkcji indywidualnego opiekuna 6 spółdzielni socjalnych, powstałych na terenie gmin: Dąbrowa Zielona, Mykanów, Częstochowy, Lelowa, Żarki przez okres 6 miesięcy, w łącznym wymiarze ½ etatu miesięcznie. W ramach projektu zostanie utworzony 6 osobowy zespół indywidualnych opiekunów spółdzielni socjalnych, który składać się będzie ze specjalistów z obszaru: finansów, sprzedaży, reklamy, zarzadzania, zarzadzania zasobami ludzkimi, logistyki. Każdy z indywidualnych opiekunów będzie miał za zadnie wspierać 1 spółdzielnię przy ścisłej współpracy pozostałych 5 opiekunów.

Przedmiot działalności 6 spółdzielni socjalnych:

WYMAGANIA:

ZAKRES OBOWIĄZKÓW OPIEKUNA SPÓŁDZIELNI:

Termin świadczenia pracy: od 01.05.2014r. do 31.10.2014 r

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”

Zgłoszenia przyjmujemy do 14.04.2014r. do godz. 15.00,
w wersji elektronicznej na adres: marta@jowes.pl
lub papierowej na adres: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., AL. NMP 24 lok 8 z dopiskiem JOWES – opiekun

Opublikowano: 6 kwietnia 2014
Autor: Administrator