Szanowni Państwo, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w konferencji pt.

Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w Polsce”. 

Konferencja odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2016 r., w godz. 11-16,
w siedzibie Ministerstwa w Warszawie, ul. Nowogrodzka 1/3/5,
sala im. A. Bączkowskiego (nr 107).
Rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 10.30.

Wspieranie rozwoju ekonomii społecznej jest jednym z priorytetowych działań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Podmioty ekonomii społecznej przyczyniają się do wzrostu zatrudnienia poprzez aktywizację zawodową grup szczególnie zagrożonych na rynku pracy. Wzmacnianie kapitału ludzkiego oznacza w tym wypadku nie tylko budowanie konkretnych kompetencji zawodowych, ale także kształtowanie aktywnych postaw, kultury pracy i poczucia wpływu na własne życie. Tym samym przedsiębiorczość społeczna jest istotnym instrumentem integracji społecznej. Kolejnym ważnym elementem jest budowanie kapitału społecznego. Większość działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo społeczne ma związek z funkcjonowaniem wspólnoty lokalnej, wynika z jej potrzeb i potencjału, zgodnie z zasadą pomocniczości. Lepsze wykorzystanie lokalnych zasobów przyczynia się do wzmacniania konkurencyjności miejscowej gospodarki, a także – docelowo – do zwiększenia dostępności usług użyteczności publicznej, zaspakajających ważne potrzeby, których mieszkańcy społeczności lokalnych nie są w stanie zaspokoić samodzielnie.

Zapraszamy do udziału w konferencji w szczególności przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, Instytucji Zarządzających RPO.

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 18 kwietnia 2016 r. na adres e-mail: Anna.Skorza@mpips.gov.pl, tel.: 022 693 45 44 – wraz ze wskazaniem reprezentowanej instytucji.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o roboczy kontakt:
Andrzej Radniecki, tel.: 022 693 47 34, Andrzej.Radniecki@mpips.gov.pl
Uwaga: ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

PROGRAM KONFERENCJI

§ 11.00 – 11.10. Powitanie gości – Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej.

§ 11.10 – 11.30. Sekretarz Stanu w MRPiPS Krzysztof Michałkiewicz.
Wprowadzenie – kierunki prac nad ustawą regulującą sektor ekonomii społecznej.

§ 11.30 – 12.00. Wsparcie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (dotacje na tworzenie miejsc pracy, infrastruktura usług wsparcia – OWES, koordynacja ekonomii społecznej). Omówienie kierunku prac nad aktualizacją „Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa
z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020”;
– przedstawiciel DEFS MR (do potwierdzenia – Podsekretarz Stanu, Paweł Chorąży);

§ 12.00 – 12.30. Wsparcie krajowe w ramach PO WER 2016:
Wyposażenie przedsiębiorstw społecznych w wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania prawa zamówień publicznych; sieciowanie OWES i koordynacja współpracy sieci OWES z innymi sieciami np. Krajową Siecią Usług, Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, Lokalnymi Grup Działania itp. oraz podnoszenie kompetencji kadr OWES, w tym w zakresie standardów usług OWES; przygotowanie konsultantów OWES do wspierania PES w zakresie ubiegania się o zamówienia publiczne; działania rzecznicze i doradztwo na poziomie regionalnym i ponadregionalnym
w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej oraz współpraca w tym zakresie z ROPS;
koordynacja wsparcia ekonomii społecznej z poziomu centralnego, zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej (akredytacja OWES), monitorowanie sektora ekonomii społecznej – działania MRPiPS;
Andżelika Wardęga, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w MRPiPS;

§ 12.30 – 12.50. Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej za pomocą zwrotnych instrumentów finansowych (pożyczki, reporęczenia);
– Anna Gajewska, Dyrektor Departamentu Programów Europejskich, Bank Gospodarstwa Krajowego;

§ 12.50 – 13.10. Preferencje dla podmiotów ekonomii społecznej w ramach stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych; – przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju;

§ 13.10 – 13.50. Podmioty ekonomii społecznej jako realizatorzy usług społecznych użyteczności publicznej – potencjał, możliwości, wyzwania – przedstawiciel Zespołu ds. Społecznych Rady Działalności Pożytku Publicznego – Cezary Miżejewski.

Przerwa kawowa 13.50. – 14.10.
§ 14.10 – 15.45.
Jak razem zbudować silny sektor ekonomii i przedsiębiorczości społecznej? O potrzebach,  możliwościach i wyzwaniach
w panelu stanowiącym komentarz do wcześniejszych wystąpień oraz dyskusja z salą nt. potrzeb, oczekiwań, wyzwań, możliwości wspierania sektora ekonomii społecznej.
Moderator: Karolina Cyran-Juraszek,
Uczestnicy:
Przedsiębiorcy społeczni oraz podmioty integracji społecznej:
Ks. Jacek Dziel – spółdzielnia socjalna „Nazaret”,
Mariusz Andrukiewicz – Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”, Sergiusz Kieruzel – Fundacja Nowy Staw Lublin,
Ewa Żmuda – Wrocławskie Centrum Integracji Społecznej,
Tomasz Mika – Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi,
Łukasz Pisarski – Warsztat Terapii Zajęciowej, Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym.
Infrastruktura wsparcia:
Peter Wołkowiński – OWES „Dobra robota”, Gdańsk,
Tomasz Mika – Ogólnopolski Związek Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej
i innych Przedsiębiorstw Społecznych.
Instytucje publiczne:
Aleksandra Kowalska – Dyrektor ROPS w Poznaniu,
Joanna Miela – Instytucja Zarządzająca RPO – Urząd Marszałkowski Woj. Podkarpackie.

§ 15.45 – 16.00. Podsumowanie. Sekretarz Stanu Krzysztof Michałkiewicz.

zaproszenie na konferencję

Skip to content