JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Lista rankingowa wniosków aplikacyjnych po I etapie oceny formularzy rekrutacyjnych do projektu Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Zgodnie z § 10 „Regulaminu Udzielania Wsparcia Finansowego w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 2023 (wersja 3)” Komisja Naboru informuje o częściowych wynikach I etapu rekrutacji osób/instytucji zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym dotyczący oceny formalnej oraz merytorycznej złożonych wniosków aplikacyjnych.

W wyniku oceny, do etapu II rekrutacji – rozmowy z Komisją Naboru, zakwalifikowani zostali Kandydaci, którzy uzyskali minimalną ilość punktów uprawniającą do zakwalifikowania się do kolejnego etapu rekrutacji, tzn. 30 pkt.

Wyniki I etapu rekrutacji, w postaci listy rankingowej:

Lista rankingowa wniosków aplikacyjnych po I etapie oceny formularzy rekrutacyjnych do projektu Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii SpołecznejPobierz

Opublikowano: 26 listopada 2020
Autor: Rafał Żak