Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Fundusz Lokalny „Ramża” oraz Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej ogłaszają nabór wniosków na realizację projektów w ramach konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie 2017: realizacja lokalnych przedsięwzięć.

1. Cel konkursu:
Zwiększenie zaangażowania obywateli (grup nieformalnych i samopomocowych) oraz organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez wsparcie inicjatyw służących rozwojowi społeczności lokalnych na obszarze województwa śląskiego.

2. Adresaci konkursu:
Młode podmioty, czyli młode organizacje pozarządowe zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tejże ustawy, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru/ewidencji nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dotację. Roczny budżet podmiotu nie może przekraczać kwoty 25 tys. zł.
Grupy nieformalne – nie mniej niż 3 osoby wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupy nieformalne będą mogły ubiegać się o dofinansowanie samodzielnie lub z innym podmiotem prowadzącym działalność pożytku publicznego.

3. Dotacje można przeznaczyć na realizację lokalnych przedsięwzięć w sferach pożytku publicznego, czyli m.in. w obszarze:
– pomocy społecznej, działalności charytatywnej;
– działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
– działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
– działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
– ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
– turystyki i krajoznawstwa;
– upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
– promocji i organizacji wolontariatu;
– przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

4. Środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie dotacji w 2017 roku:
335.000,00 złotych

5. Termin składania wniosków o dofinansowanie projektów:
19 maja 2017 r., godzina 23:59:00

6. Warunki składania wniosków:
a) Okres realizacji projektów mieści się w przedziale od 3 lipca do 31 października 2017 roku;
b) Kwota wnioskowanej dotacji: 1.500 złotych – 5.000 złotych;
c) Wkład własny: minimum 10%  (wnoszony w formie finansowej lub osobowej).

7. Wnioski należy składać poprzez generator wniosków.

8. Ocena będzie obejmowała: kryteria formalne (zgodność wniosku z Regulaminem) oraz merytoryczne (trafność, spójność i racjonalność działań, oddziaływanie, zaangażowanie, skuteczność, racjonalność i adekwatność nakładów). Ocena będzie dokonywana przez niezależnych ekspertów. Będzie miała charakter punktowy. Od oceny merytorycznej nie będzie przysługiwała możliwość odwołania.

9. Gdzie szukać informacji?
– na stronie  projektu: www.slaskielokalnie.pl;
– za pośrednictwem infolinii – tel.: 881 201 333 (od poniedziałku do piątku w godz.9.00-16.00);
– w Biurach Partnerskich Projektu.

Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty

Skip to content