Zgodnie z § 15 Regulaminu udzielania wsparcia finansowego w Projekcie „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków informuje, że zakończył się etap oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych – biznesplan dotyczący oceny formalnej oraz merytorycznej złożonych wniosków.

W wyniku oceny, rekomendowane do przyznania środków finansowych jest dwanaście Wniosków, które uzyskały pozytywną ocenę zgodnie z § 15 Regulaminu.

Wyniki oceny, w postaci listy rankingowej z numerami wniosków stanowi załącznik 1 do niniejszego pisma.

Zestawienie Wniosków o przyznanie środków finansowych – biznesplan

Skip to content