IDZIEMY W KIERUNKU GOSPODARKI SPOŁECZNEJ, CZYLI ALTERNATYWNEGO GOSPODAROWANIA
EKONOMIA SPOŁECZNA to tylko jeden ze sposobów określenia działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne…

NA POCZĄTEK KILKA DEFINICJI:

 

EKONOMIA SPOŁECZNA to tylko jeden ze sposobów określenia działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Bywa ona określana również jako gospodarka społeczna lub przedsiębiorczość społeczna.

 

GOSPODARKA SPOŁECZNA to sposób funkcjonowania PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH. Współczesna gospodarka społeczna dąży do takiego układu ekonomicznego i społecznego, który przewiduje więcej sprawiedliwości i szczęścia dla ludzi. Stara się to osiągnąć przez dobrowolną i racjonalną działalność organizacyjną.

 

Oparta jest ona na trzech zasadach:
1) Dobrowolność czyli zasada „otwartych drzwi”;
2) Demokracja, czyli „jeden człowiek jeden głos”;
3) Pierwszeństwo człowieka nad kapitałem.

 

PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNE to podmioty gospodarcze, których działalność ma cele społeczne. Korzystają z narzędzi i technologii biznesu, aby osiągnąć korzyści społeczne. Przedsiębiorstwa społeczne przeznaczają swoje zyski na cele społeczne.

 

 

IDEA EKONOMII SPOŁECZNEJ

 

Problematyka gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej
powoli znajduje swoje miejsce w refleksji naukowej na temat kształtowania polskich, progresywnych rozwiązań w zakresie polityki zatrudnienia i inkluzji społecznej oraz lokalnej polityki gospodarczej i społecznej.

 

Gospodarka społeczna, określana także
jako gospodarka zakorzeniona społecznie, stanowi nowe narzędzie rozwoju społeczno-gospodarczego, komplementarne wobec sektora publicznego i prywatnego. Instytucje gospodarki społecznej, w tym zrzeszenia i spółdzielczość, przyczyniają się do TWORZENIA NOWYCH USŁUG i MIEJSC PRACY na szczeblu lokalnym w ramach przedsięwzięć łączących w sobie ekonomiczne i społeczne aspekty aktywności obywatelskiej.

 

Przedsiębiorstwa społeczne integrują zawodowo, rozwijają indywidualne usługi społeczne oraz prowadzą usługi użyteczności publicznej. Podstawowa
instytucja w tym typie działalności, ma funkcjonować w warunkach rynkowych. Wszelkie uzyskiwane przez nie zyski powinny jednak być reinwestowane w przedsięwzięcia o charakterze społecznym lub we wspólnotę, która tworzy przedsiębiorstwo. Nie chodzi już więc o maksymalizację zysku, czy zwiększenie dochodów właścicieli bądź udziałowców. Tak sformułowany program ekonomii społecznej można znaleźć na portalu ekonomiaspoleczna.pl, który powstał w ramach projektu:
„W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej” (2005-2008).

 

Ekonomia społeczna ma być uzupełnieniem systemu kapitalistycznego o podmioty gospodarcze „zakorzenione w świecie wartości i zasad”. Jej podstawową funkcją jest tworzenie miejsc pracy dla osób z tzw. grup podwyższonego ryzyka (czyli wszystkich
narażonych na dyskryminację: kobiet, w szczególności matek samotnie wychowujących dzieci, osób niepełnosprawnych, po terapiach antyalkoholowych i antynarkotykowych, po odbytych wyrokach karnych, długotrwale bezrobotnych bezdomnych…).

 

OBSZARY, w których EKONOMIA SPOŁECZNA SIĘ SPRAWDZI

 

Przedsiębiorstwo społeczne może podejmować różne działania: począwszy od dostarczania dóbr i usług publicznych, a skończywszy na działalności handlowej i produkcyjnej. Bardzo ważny jest obywatelski charakter inicjatywy, możliwie wspólnotowy charakter działania i cel budowania spójności społecznej. Dziś przestrzenią działalności takiej instytucji jest przede wszystkim trzeci sektor.

 

Na myśl nasuwają nam się pewne pytania:

„Czy nie są to tylko modne hasła”?

„Czy Ekonomia Społeczna jest faktycznie odpowiedzią na dzisiejsze realia i rzeczywistość, w jakiej żyjemy”?

 

A może IDEA EKONOMII SPOŁECZNEJ jest projekcją na rzeczywistość określonych wyobrażeń tego,
jak ona powinna wyglądać”?

 

W moim odczuciu powyższe hipotezy są chyba na tym etapie nierozstrzygalne.
Nazwy zmieniają się pod wpływem zjawisk, które chcą objąć – definicje konstytuują się zatem „w procesie”. Ostatnie postulaty polskiej ekonomii uznać można za przejaw ideologii wolnorynkowej i sposób zmieniania świata, m.in. poprzez: animowanie, informację i promocję, szkolenia, doradztwo, edukację formalną i nieformalną, kierowanie
instytucjami zgodnie z nowymi trendami, a nade wszystko zakładanie przedsiębiorstw społecznych.

 

Czy Biznes społeczny może się  nam udać? Tak, ale do tego potrzeba zaangażowania ludzi i różnych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

 

Jednym z naszych działań jest ANIMACJA, która polega na budowie trwałych i różnorodnych sieci współpracy na poziomie lokalnym i regionalnym. Staramy się rozwijać aktywność podmiotów ekonomii społecznej oraz instytucji otoczenia ekonomii społecznej.

 

Zadaniem Animatorów jest przede wszystkim wprawiać w ruch, motywować i mobilizować ludzi do tego, by szukali skutecznych metod rozwiązywania swoich problemów, by zaczęli mocniej utożsamiać się z miejscem, gdzie żyją i mieszkają, by poczuli, że mogą zmieniać swoją rzeczywistość poprzez inicjowanie i stymulowanie powstawania czy też rozwoju podmiotów ekonomii społecznej.
Chodzi o to, aby ludzie poczuli, że mają wpływ na poprawę własnej sytuacji i zaczęli podejmować wiele różnych działań w kierunku SAMOORGANIZACJI. Sukcesem dla nas będzie inicjowanie wśród społeczności ruchów w kierunku zmian postaw: od roszczeniowych do przedsiębiorczych.

     Kamila
Grochowina
Animator JOWES

Skip to content