JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Projekt grantowy – Poprawa wizerunku obszaru LGD „Razem na wyżyny” poprzez rozwój miejsc aktywności ruchowej

STOWARZYSZENIE „RAZEM NA WYŻYNY”
ogłasza

NABÓR 2/2018/G
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
na projekt grantowy p.t.

Poprawa wizerunku obszaru LGD „Razem na wyżyny ”
poprzez rozwój miejsc aktywności ruchowej


w ramach przedsięwzięcia Miejsca aktywności ruchowej
wskazanego w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” na lata 2015-2023 (LSR)

1. Termin składania wniosków: od 14 marca 2018 r. do 28 marca 2018 roku

2. Miejsce i tryb składania wniosków:
Wniosek o powierzenie grantu, wypełniony i zatwierdzony w Generatorze (link: https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=fe97c3bf8d17f5cf&&b=c570260fb82776c15841b5224bd4facc), należy wydrukować, podpisać i w wersji papierowej wraz z załącznikami złożyć bezpośrednio, w siedzibie Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” w Mykanowie przy ul. Cichej 72, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” wniosku w wersji papierowej.

3. Forma wsparcia: refundacja.
Wnioskodawca może ubiegać się o wyprzedzające finansowanie w wysokości 36,37% wnioskowanej kwoty grantu.

4. Zakres tematyczny projektu grantowego:

5. Limit środków dostępnych w ramach projektu grantowego: 250 000,00 złotych.

 

1 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, Dz.U. 2016 poz. 1390,  Dz.U. 2017 poz. 1588 ).

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod adresem www.razemnawyzyny.pl

Opublikowano: 7 marca 2018
Autor: Rafał Żak